skip to content

 


secretaris P.V. de Postduif             

R. van Bruggen                                          
Lovinkstraat 15,
8265 BS  Kampen

Stuur een e-mail

        

Concourspenningmeester

P.V. de Postduif

rekeningnummer        

NL74INGB0000713675        

 

 

Penningmeester P.V. de Postduif

NL49INGB0001445796                                                

Vandaag is het vrijdag  6 maart  2015 en volgens uw computer is de tijd

 

Winnaar van Doppenberg Jaarlingen Competitie 2015

Duif van Mark vd Berg


Ons jeugdlid zit ook bij de top Drie bekijk de hele uitslag hier en foto's in het tabblad foto album

 

 

Kampen,  06  februari 2015.

 

Geachte leden,

 

Hierbij nodigt het bestuur u uit tot het bijwonen van de jaarvergadering 2014 op vrijdag 27 februari 2015 in ons clubgebouw. Aanvang: 20.00 uur.

N.B. Let op de mededelingen onderaan de agenda.

 

Agenda:

1.       Opening.

 

  2.   Notulen najaarsvergadering d.d. 10-10-2014.

 

  3.   Ingekomen stukken

 

  4.   Jaarverslag secretaris.

 

  5.   Jaarverslag penningmeester.

 

  6.   Verslag kascontrolecommissie.

        J. Westendorp, R van Oene en B. Christoffels.

 

  7.   Decharge penningmeester.

 

  8.   Verkiezing kascontrolecommissie

        Aftredend is B. Christoffels.

 

  9.   Begroting 2015.

 

10.   Verslag afdelingsvergadering   notulen-najaarsvergadering 28-10-2014.

         Verslag regiovergadering  notulen-najaarsvergadering 22-10-2014.

        

11.   Bestuursverkiezingen.

Aftredend zijn  Wim. Diender, John Wezenberg en Hans Huisman. Niet herkiesbaar is John                                                                                                      Wezenberg. Herkiesbaar zijn Wim Diender en Hans Huisman

         Tegenkandidaten dienen zich voor de vergadering kenbaar te maken.

 

12.  Terugblik feestavond 2014 en invulling feestavond 2015.

 

13.   Bestuursmededelingen.

 

14.   Rondvraag

 

15.   Sluiting

 

Mededelingen:

* Denkt u eraan om voorschotten(mag ook in termijnen) voor de vracht te voldoen. Dat kan nu al op IBAN NL74NGB0000713675 t.n.v. concourspenningmeester Pv. De Postduif.

* Na afloop van de vergadering worden de vaste voetringen 2015 uitgereikt, voor zover deze nog niet zijn afgehaald.

 Namens het bestuur, R. van Bruggen, secr.